Case management verzuim

Case management verzuim


Als de werknemer ziek is krijgt de werkgever en werknemer te maken met casemanagement c.q. een (register)casemanager.

Een casemanager begeleidt het totale verzuimproces, ziet toe dat het procedureel en inhoudelijk correct wordt uitgevoerd en stuurt bij daar waar nodig is. Hij ondersteund alle partijen in het vinden van de juiste route. Het doel is om samen te werken naar een structurele oplossing. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de re-integratie.
 
Wat is case management verzuim?
Case management verzuim is het begeleiden van het gehele verzuimproces. Wanneer een werknemer ziek is heeft deze te maken met veel partijen zoals de werkgever, de arbodienst, de behandelend  huisarts of specialist en eventueel de re-integratieconsulent. Met zoveel mensen is het soms lastig om als werknemer uw doel te bereiken. Er moet bijvoorbeeld veel worden overlegd tussen deze personen en dat is best lastig. Zeker als u al ziek bent. Daarnaast kan het zijn dat er ook nog eens verschillende en tegenstrijdige belangen spelen.
 
Waarom case management?
Het case management moet worden bijgehouden as gevolg van wet- en regelgeving om WIA of WAO te voorkomen. Het heeft te maken met de wettelijk verplichting om alles gedurende het ziekteproces vast te leggen. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat werkgever, werknemer en arbodienst alles moeten doen om WIA te voorkomen en dat er dan ook precies kan worden nagegaan waar het fout is gegaan als nog iemand in de WIA dreigt te komen.
 
Wanneer case management?
Men krijgt met case management te maken via de werkgever, als men wat langer verzuimt. De werkgever is verplicht case management aan te bieden na acht weken verzuim.
 
Wie kan de rol van case manager vervullen?
Grote organisaties hebben vaak een eigen case manager in dienst. Kleinere organisaties besteden het vaak uit aan een externe organisatie.
Interne casemanager
Bij intern case management kan de case manager de direct leidinggevende of iemand van de afdeling Personeel & Organisatie zijn.
Externe casemanager
Bij extern case management kan de casemanager iemand zijn van een ARBO dienst of van een gespecialiseerde re-integratieorganisatie zoals C&C.
 
Wat doet de casemanager?
De casemanager begeleidt de zieke medewerker. De casemanager is eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte. Dit begint met het Plan van Aanpak. De casemanager houdt met aantekeningen het dossier bij. De casemanager geeft voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid aan werkgever en werknemer. C&C werkt met register casemanagers waardoor de kwaliteit vaststaat.
 
De casemanager coördineert het re-integratieproces en onderhoudt contacten met alle partijen waaronder arbodienst, medici en eventueel sociale verzekeraars. Daarnaast legt de casemanager alle noodzakelijke en gemaakte afspraken vast.
 
De casemanager en werknemer gaan samen het interventietraject aan om de arbeidsgeschiktheid te bevorderen. De casemanager organiseert dit traject. De casemanager gaat ook het gesprek met het UWV aan als een re-integratieverslag wordt ingediend.
 
De casemanager organiseert trajecten om het WIA te voorkomen, zoals de "spoor 2 trajecten". Spoor 2 trajecten zijn re-integratietrajecten naar ander werk als blijkt dat de oorspronkelijke functie mogelijk niet meer uitgevoerd kan worden.
 
Inventarisatie
C&C inventariseert voor werkgever en de arbeidsongeschikte werknemer of het verzuimproces goed loopt en of alle kansen worden benut om de medewerker snel weer aan het werk te helpen. Wij bekijken alle wettelijke, financiële en emotionele aspecten om een zuiver beeld te krijgen van de situatie. Hierna maken wij een Plan van Aanpak om de werknemer optimaal te begeleiden naar een snel herstel.
 
De input hiervoor komt van de werkgever en werknemer. Het is belangrijk dat beide hun verhaal kwijt kunnen. Dat wensen en problemen voldoende in het plan staan en welk doel men wil bereiken. Welke problemen moeten worden opgelost om het doel te bereiken. Het kan daarnaast tevens gaan om problemen thuis, in de werksituatie, in de maatschappelijke situatie, etcetera.
 
Plan van Aanpak
Werknemer wil waarschijnlijk weer gaan werken in zijn oude baan. Als dat vanwege zijn ziekte (tijdelijk) niet kan, kan deze misschien werken in een andere functie bij de huidige of bij een andere werkgever.
 
Hoe gaat werknemer weer (meer) werken?
Werkgever en werknemer bekijken tezamen hoe werknemer weer (meer) kan gaan werken.
Afhankelijk van de gezondheid en situatie is er een aantal mogelijkheden:
 
 • Re-integratie in de eigen functie;
 • Re-integratie met aanpassingen in de eigen functie;
 • Re-integratie in een (tijdelijke) andere functie;
 • Re-integratie in een andere medische geïndiceerde passende functie
 • Re-integratie in een andere “sprokkel” functie
 • Re-integratie tijdelijk bij een andere werkgever
 • Aanpassen van het werk of werkplek;
 • Andere arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld: flexibele werktijden);
 • Therapieën (bijvoorbeeld: traumabehandeling, stresstraining);
 • Scholing;
 • Loopbaanbegeleiding.
 
Wat zijn de consequenties als het case management niet goed wordt uitgevoerd?
Als een medewerker in de WIA dreigt te komen, dan zal het UWV het re-integratieverslag gaan toetsen. Als het verslag niet compleet is, dan zal de casemanager daarop worden aangesproken. Hij was tenslotte de aangewezen persoon om te helpen alle documentatie bij te houden en de werknemer te assisteren dat alle gegevens correct worden aangeleverd.
 
Voorts zal het UWV het re-integratieverslag inhoudelijk toetsen. De casemanager zal worden verzocht uit te leggen welke maatregelen ter voorkoming van WIA zijn genomen. Het UWV is daar heel streng in.
 
Rechten en plichten werkgever en werknemer
In het Plan van Aanpak is een concreet stappenplan opgesteld waarin alle partijen hun verantwoordelijkheden nemen. De casemanager coördineert en spreekt alle partijen aan op hun wettelijke rechten en plichten. Wanneer een van beide partijen zich niet houdt aan afspraken of wettelijke plichten dan zal hier terstond aan betrokken patijen melding van worden gemaakt. Dit kan mogelijk tot eventuele sancties leiden van overheidsinstanties zoals het UWV.
 
Uitvoering case management door C&C
De casemanager kan voor u een actieve verzuimregie voeren of uw leidinggevenden en/of personeelsfunctionaris ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. C&C kan het case management voor u uitvoeren op basis van een abonnement of op uurbasis. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems