> Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst

Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst

Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst


Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
 
Anders dan veel mensen denken, worden nul-urencontracten in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 niet verboden. Er doen echter de wildste verhalen de ronde over hetgeen wel en/of niet kan en/of (juridisch) mag. Daarom onderstaand nogmaals de belangrijkste punten met betrekking tot een 0-uren arbeidsovereenkomst.
 
Nul uren contract is  gewoon contract
Met het nul-urencontract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde of onbepaalde tijd, maar regelt hierin geen vaste werkuren.
In plaats daarvan, is in het 0 uren contract geregeld dat hij de werknemer flexibel oproept.
Het nul uren contract is een gewone arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
Een oproepmedewerker heeft, net als ieder andere medewerker, bescherming van het ontslagrecht. 
Let op: vanaf 1 juli 2015 is het niet meer toegestaan om nul-urencontracten oneindig te verlengen.
 
Verplicht op het werk verschijnen
Als de werkgever de werknemer oproept, moet hij/zij verplicht op het werk verschijnen.
Daar staat wel tegenover dat de werknemer ook volledige sociale bescherming geniet.
 
Recht op minimumloon
Werknemers met een nul uren contract krijgen een uurloon dat is afgeleid van het wettelijk minimumloon. 
 
Recht op vakantiegeld
Het 0-urencontract verschilt niet veel met andere arbeidscontracten met betrekking tot vakantiegeld. Het wettelijk vastgestelde vakantiegeld bestaat uit  8% van het brutosalaris.
Bij het 0-urencontract komt het vaak voor dat er maandelijks verschillende uren worden gewerkt, hierdoor is het makkelijker om het vakantiegeld maandelijks te laten uitbetalen bij het salaris. Voor werknemers met een 0-urencontract is dit ook vaak gebruikelijk. Als het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald, dan dient dit wel op de salarisstrook te worden vermeldt.
 
Recht op vakantiedagen
Vakantiedagen worden net als vakantiegeld opgebouwd. Dit gebeurt bij een 0-urencontract door middel van het aantal gewerkte uren. Hierdoor bouwt de werknemer maandelijks een aantal uren op. De werknemer heeft recht om deze uren op te nemen wanneer hij verlof aanvraagt.
Het afkopen van wettelijke vakantiedagen is verboden.
Daarentegen is het afkopen van bovenwettelijke vakantiedagen wel toegestaan. Dit moet schriftelijk vermeldt staan in de arbeidsovereenkomst of desbetreffende CAO. De werknemer hoeft niet akkoord te gaan met het afkopen van de vakantiedagen.
 
Minimaal 3 uur loon bij oproep
De werkgever is verplicht een werknemer met een nul-urencontract op te roepen, als er werk ontstaat waarvoor hij geschikt is. Het is dan niet billijk om een uitzendkracht op te roepen, zelfs als dat beter uitkomt.
Omdat er binnen een nul-urencontract geen afspraak gemaakt wordt over het aantal uren dat de werknemer werkt heeft hij iedere keer dat hij wordt opgeroepen recht op minimaal 3 uur loon.
 
Verplichtingen werkgever
Werknemers zijn verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringen. 
 
Regels bij ziekte nul uren contract
Ziekte tijdens oproepperiode
Als de werknemer met een 0 uren contract ziek wordt tijdens een oproepperiode, krijgt deze minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die hij/zij zou moeten werken. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijgt de oproepkracht het minimumloon. 

Ziekte na afloop van de oproepperiode
Is de oproepkracht nog ziek, wanneer de oproepperiode afloopt, dan hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Er ontstaat ook geen recht op ziekengeld op basis van de Ziektewet, zolang de arbeidsovereenkomst geldig is. Pas als de arbeidsovereenkomst eindigt, ontstaat recht op ziekengeld. De werknemer moet dat zelf aanvragen bij het UWV. 

Ziekte buiten de oproepperiode
Als de werknemer ziek is buiten een oproepperiode is er geen recht op enige loonbetaling door de werkgever. Dit blijft zo voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Pas als de arbeidsovereenkomst eindigt, ontstaat recht op ziekengeld op basis van de Ziektewet. Dit moet de werknemer aanvragen bij het UWV. 

Na zes maanden
De eerste zes maanden betaalt de werkgever de werknemer naar het aantal gewerkte uren, maar daarna krijgt hij meer rechten, zoals doorbetaling bij ziekte en vakantie. De werknemer krijgt namelijk na zes maanden ook loon als hij niet kan komen werken om redenen die buiten zijn of haar macht liggen.
 
Zo heeft de werknemer na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat hij in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt,  bijvoorbeeld volgens een vast rooster met een gelijke hoeveelheid arbeidsuren, of ten minste 20 uur per maand.  Bovendien wordt na zes maanden aangenomen dat de werknemer een vaste arbeidsovereenkomst heeft met een omvang die eveneens gelijk is aan het aantal gemiddeld gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden. 
 
ZZP’er
Ook als de werknemer  als zelfstandige werkt, en dus geen arbeidsovereenkomst heeft  afgesloten, en deze heeft geen andere opdrachtgevers, dan kan de werknemer een arbeidsovereenkomst voor die werkzaamheden eisen.
 
Opzeggen van de arbeidsovereenkomst
Het is niet mogelijk om een nul-urencontract te beëindigen door de werknemer niet meer op te roepen.
Als er een contract voor bepaalde tijd is afgesloten, dan eindigt het contract op die bepaalde einddatum van rechtswege.
Bij een contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de overeenkomst zelf opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht. (let op wijzigingen in 2015)
 
C&C 2018
 

Nieuwsbrief & Tips


Laatste nieuws


01/01/2018Alles nog een keer op een rij over een nul-uren arbeidsovereenkomst
Lees meer


01/01/2017Juridische uitglijders
Lees meer


01/01/2016Hoeveel loon moet u doorbetalen in het derde ziektejaar?
Lees meer


Alle nieuwsitems